Konsulttjänster

Energiberäkningar


Vi utför energiberäkningar för nybyggnation av såväl småhus, flerbostadshus och lokaler. Beräkningarna genomförs i VIP Energy. Vi utför även verifiering av byggnadens energiprestanda genom både mätning och beräkning.


Kontakta Jörgen för prisuppgifter.Jörgen Hermansson


Certifierad

Energiexpert


Behörighet K

Certifikat nr: CEX08982


jorgen@energioklimat.se

0730-20 72 72

Ventilationskontroller (OVK)


OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning. Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.


Vid den första besiktningen ska det kontrolleras att:

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter,
 • systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet, och
 • systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.


Vid varje återkommande besiktning ska det:

 • ske samma kontroller som vid första besiktning, dock med den skillnaden att kontrollerna ska göras mot de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk, och
 • undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att medföra ett försämrat inomhusklimat.


Vi utför både första besiktningar vid nybyggen och återkommande besiktningar i befintliga byggnader.


Kontakta Henrik för prisuppgifter.

Henrik Sundberg


Sakkunnig funktionskontrollant

av ventilationssystem


Behörighet K

Certifikat nr: 7165


henrik@energioklimat.se

0702-64 27 62

Energideklarationer


Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö, samt de möjligheter som finns för att minska mängden använd energi utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön för den som använder byggnaden.


En energideklaration kan även upprättas för att verifiera en ny byggnads energiprestanda.

Det finns fyra olika tillfällen då byggnader ska energideklareras:

 • När byggnader är nya.
 • När byggnadens golvarea är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten.
 • När byggnader upplåts med nyttjanderätt.
 • När byggnader säljs.


En energideklaration är giltig i tio år. Därefter är byggnadsägaren skyldig att upprätta en ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av bostadsrättsförening) behöver inte upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas.


Kontakta Jörgen för prisuppgifer.

Jörgen Hermansson


Certifierad

Energiexpert


Behörighet K

Certifikat nr: CEX08982


jorgen@energioklimat.se

0730-20 72 72

Lufttäthetsprovningar/Värmefotografering/Inneklimat


Vi utför lufttäthetsprovning av byggnadens klimatskal dels under byggskedet enligt standard SS-EN ISO 9972:2015 Metod 2. Läs mer på ByggaLs hemsida Branschstandard ByggaL – ByggaL


Med hjälp av Blower-door, värmekamera och rök gör vi även klimatutredningar i befintliga byggnader som upplever problem med inneklimat genom fukt, drag eller lukt.


Genom att bygga hus med god lufttäthet ökar man förutsättningarna att få energieffektiva byggnader med god innemiljö.


Bland annat medför god lufttäthet:

 • Minskad energianvändning
 • Minskad risk för fuktskador
 • Minskad risk att föroreningar sprids till innemiljön
 • Bättre termisk komfort
 • Minskad risk för spridning av rök vid brand
 • Minskad ljudspridning


Kontaka Henrik för prisuppgifter.

Henrik Sundberg


Utbildad i täthetsprovning och läcksökning med värmekamera


Enl. standarden

ISO 9972 & ByggaLhenrik@energioklimat.se

0702-64 27 62
BEHÖVER DU HJÄLP MED ENERGI?